Skip to content
ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ
Weboldal adatkezelése
Funkcionális cookie-k
Hatályos: 2023.03.16.
2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról, valamint Az
Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok
kezelése tekintetében történő delméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet
hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) előírásainak eleget téve, ezúton tájékoztatjuk az
Ön által megadott személyes adatok kezeléséről:
1. Az adatkeze
Az adatkezelő neve
Fogl Art Kft.
Az adatkezelő címe
8411 Veszprém-Kádárta, Tószeg utca 14.
Az adatkezelő elérhetőségei
e-mail
foglartkft@gmail.com
telefon
+36 20 460-1036
honlap
http://foglart.com/
Adatvédelmi tisztségviselő neve (ha van)
-
Adatvédelmi tisztségviselő elérhetőségei
-
2. A kezelt adatok
A kezelt adatok köre, az adatkezelés célja és jogalapja
Személyes adat
Az adatkezelés célja
Az adatkezelés
jogalapja
Az adatkezelés (tárolás)
időtartama
Cookie-azonosító
IP cím
Weboldal
működéséhez
feltétlenül szükséges,
funkcionális sütik
alkalmazása
Jogos érdek -
GDPR 6. cikk (1)
bekezdés f)
Ideiglenes cookie-k az
adott böngészési
munkamenet időtartamáig
maradnak a felhasználó
eszközén, azután
törlődnek.
Állandó cookie-k
egészen addig maradnak
a felhasználó eszközén,
amíg manuálisan ki nem
törli őket.
Az adatkezelés során történik-e profilalkotás?
Profilalkotás rövid, érthető leírása
---
Az adatkezelés során történik-e automatikus döntéshozatal?
Automatizmus rövid, érthető leírása
---
Amennyiben igen, az Érintettnek joga van manuális, emberi beavatkozást kérni.
A kezelt személyes adatok forrása:
Érintett eszköze
Az adatok továbbításra kerülnek:
Kategória
Cégnév, székhely, tevékenység
Adatfeldolgozók (az
adatkezelési
műveletekhez
kapcsolódó
technikai
feladatokat végzők)
Websupport Magyarország Kft. 1132 Budapest Victor Hugo u. 18-22. Weboldal
tárhelyszolgáltató
Mesterházy Levente 8226 Alsóörs, Fő utca 10/1 Külső rendszergazda, informatikai szolgáltató
Címzettek
Harmadik (EU-n kívüli) országba történő adattovábbítás történik:
Adatfeldolgozó neve, továbbítás helye, továbbítás garanciái, továbbítás oka
Közös adatkezelés történik:
Válasz
Közös adatkezelő neve, székhelye
Nem
Nem releváns
Az adatokhoz való hozzáférés és az adatbiztonsági intézkedések:
Hozzáférés korlátozása
A személyes adatokhoz kizárólag az a munkatárs fér hozzá akinek a munkaköri
feladati ellátásához ehhez feltétlenül szükséges, továbbá az ügyvezető fér hozzá.
Adatbiztonsági intézkedés
Számítógépe(ke)n vírusírtó
A számítógépek jelszóval védettek
Jelszóval védett wifi hálózat
Vendégek számára külön wifi hálózat
Jogosultságkezelés
3. Az Érintett jogai:
A jogalaphoz tartozó érintetti jogok és ezek magyarázata
Tájékoztatáshoz való jog - Az Érintett jogosult már az adatkezelés megkezdése előtt tájékozódni a személyes adatok
kezelésének módjáról
Helyesbítéshez való jog - Az Érintett jogosult személyes adatainak helyesbítésének kérésére, ha az adatkezelőnél
tárolt személyes adatok nem felelnek meg a valóságnak és ezt bizonyítani tudja
Hozzáféréshez való jog - Az Érintett jogosult kikérni az adatkezelőtől az a róla tárolt személyes adatokat
Tiltakozáshoz való jog - Amennyiben a jogalap jogos érdek vagy közhatalmi jogosítvány alapján történik, az érintett
tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, azonban a tiltakozás nem jelenti adatainak azonnali hatályú törlését
Korlátozáshoz való jog - Amennyiben az Érintett nem tartja jogosultnak az adatkezelőt személyes adatai kezelésére,
az esetben kérheti az adatkezelési folyamatok felfüggesztését a kivizsgálás időtartama alatt
Adathordozhatósághoz való jog - Az Érintett jogosult kikérni digitális, táblázatos formában a róla tárolt személyes
adatokat
4. Érintetti jogok gyakorlása
Amennyiben az érintett a 3. pontban leírt jogai gyakorlásával kapcsolatos kérelmet nyújtott be az adatkezelőhöz, úgy az
adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de legfeljebb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül köteles
válaszolni és tájékoztatni az érintettet a kérelme tárgyában meghozott intézkedésekről. Szükség esetén ez a határidő
további két hónappal meghosszabbítható.
Ha az adatkezelő nem tesz intézkedéseket az érintett kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem
beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról,
hogy az érintett panaszt nyújthat be a felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.
5. Panasz benyújtása
Az érintettnek joga van panaszt benyújtani az adatvédelmi hatósághoz:
Név
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH)
Székhely
1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.
Postacím
1363 Budapest, Pf.9.
Email
ugyfelszolgalat@naih.hu
Telefon
+36 (1) 391-1400
Fax
+36 (1) 391-1410
Honlap
http://naih.hu
6. Bírósági jogorvoslat
A bírósági jogorvoslatra vonatkozó rendelkezéseket az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról
szóló 2011. évi CXII. törvény tartalmazza.
Az érintett az adatai védelme érdekében az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat, ha megítélése szerint az adatkezelő
megsértette a személyes adatok kezelésére vonatkozó előírásokat. A pert az érintett - választása szerint - a lakóhelye
vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszék előtt is megindíthatja. A perben fél lehet az is, akinek egyébként nincs
perbeli jogképessége. A perbe az adatvédelmi hatóság az érintett pernyertessége érdekében beavatkozhat.
Minden olyan személy, aki az általános adatvédelmi rendelet megsértésének eredményeként vagyoni vagy nem vagyoni
kárt szenvedett, az elszenvedett kárért az adatkezelőtől vagy az adatfeldolgozótól kártérítésre jogosult. Az adatkezelő,
illetve az adatfeldolgozó mentesül a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy a kárt előidéző eseményért őt semmilyen módon
nem terheli felelősség.
ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ
Weboldal adatkezelése
Mérési és marketing cookie-k
Hatályos: 2023.03.16.
2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról, valamint Az
Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok
kezelése tekintetében törtévédelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet
hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) előírásainak eleget téve, ezúton tájékoztatjuk az
Ön által megadott személyes adatok kezeléséről:
1. Az adatkeze
Az adatkezelő neve
Fogl Art Kft.
Az adatkezelő címe
8411 Veszprém-Kádárta, Tószeg utca 14.
Az adatkezelő elérhetőségei
e-mail
foglartkft@gmail.com
telefon
+36 20 460-1036
honlap
http://foglart.com/
Adatvédelmi tisztségviselő neve (ha van)
-
Adatvédelmi tisztségviselő elérhetőségei
-
2. A kezelt adatok
A kezelt adatok köre, az adatkezelés célja és jogalapja
Személyes adat
Az adatkezelés célja
Az adatkezelés
jogalapja
Az adatkezelés (tárolás)
időtartama
Cookie-azonosító
IP cím
A látogatók
oldalhasználati
szokásainak
elemzése, weboldal
analitika
Felhasználók
weboldalakon átívelő
nyomonkövetése,
hirdetések
megjelenítése
Az érintett
hozzájárulása -
GDPR 6. cikk (1)
bekezdés a)
Ideiglenes cookie-k az
adott böngészési
munkamenet időtartamáig
maradnak a felhasználó
eszközén, azután
törlődnek.
Állandó cookie-k
egészen addig maradnak
a felhasználó eszközén,
amíg manuálisan ki nem
törli őket.
Az adatkezelés során történik-e profilalkotás?
Profilalkotás rövid, érthető leírása
---
Az adatkezelés során történik-e automatikus döntéshozatal?
Automatizmus rövid, érthető leírása
---
Amennyiben igen, az Érintettnek joga van manuális, emberi beavatkozást kérni.
A kezelt személyes adatok forrása:
Érintett eszköze
Az adatok továbbításra kerülnek:
Kategória
Cégnév, székhely, tevékenység
Adatfeldolgozók (az
adatkezelési
műveletekhez
kapcsolódó
technikai
feladatokat végzők)
Websupport Magyarország Kft. 1132 Budapest Victor Hugo u. 18-22. Weboldal
tárhelyszolgáltató
Mesterházy Levente 8226 Alsóörs, Fő utca 10/1 Külső rendszergazda, informatikai szolgáltató
Címzettek
Harmadik (EU-n kívüli) országba történő adattovábbítás történik:
Adatfeldolgozó neve, továbbítás helye, továbbítás garanciái, továbbítás oka
Közös adatkezelés történik:
Válasz
Közös adatkezelő neve, székhelye
Nem
Nem releváns
Az adatokhoz való hozzáférés és az adatbiztonsági intézkedések:
Hozzáférés korlátozása
A személyes adatokhoz kizárólag az a munkatárs fér hozzá akinek a munkaköri
feladati ellátásához ehhez feltétlenül szükséges, továbbá az ügyvezető fér hozzá.
Adatbiztonsági intézkedés
Számítógépe(ke)n vírusírtó
A számítógépek jelszóval védettek
Jelszóval védett wifi hálózat
Vendégek számára külön wifi hálózat
Jogosultságkezelés
3. Az Érintett jogai:
A jogalaphoz tartozó érintetti jogok és ezek magyarázata
Tájékoztatáshoz való jog - Az Érintett jogosult már az adatkezelés megkezdése előtt tájékozódni a személyes adatok
kezelésének módjáról
Helyesbítéshez való jog - Az Érintett jogosult személyes adatainak helyesbítésének kérésére, ha az adatkezelőnél
tárolt személyes adatok nem felelnek meg a valóságnak és ezt bizonyítani tudja
Hozzáféréshez való jog - Az Érintett jogosult kikérni az adatkezelőtől az a róla tárolt személyes adatokat
Törléshez, elfeledtetéshez való jog - Az Érintett jogosult kérni az adatainak végleges törlését, kivéve, ha az
adatkezelés szerződés teljesítése, jogi kötelezettség teljesítése vagy közhatalmi jogosítvány alapján történik
Hozzájárulás visszavonása - Amennyiben az adatkezelés hozzájárulás alapján történik, az Érintett bármikor
visszavonhatja a korábban megadott hozzájárulását. A visszavonási kérelem elfogadása jelentheti az adatok törlését
is, de amennyiben más jogalap is támogatja az adatkezelést, az adatkezelés csak az adott adatkezelési cél
vonatkozásában szűnik meg
Korlátozáshoz való jog - Amennyiben az Érintett nem tartja jogosultnak az adatkezelőt személyes adatai kezelésére,
az esetben kérheti az adatkezelési folyamatok felfüggesztését a kivizsgálás időtartama alatt
Adathordozhatósághoz való jog - Az Érintett jogosult kikérni digitális, táblázatos formában a róla tárolt személyes
adatokat
4. Érintetti jogok gyakorlása
Amennyiben az érintett a 3. pontban leírt jogai gyakorlásával kapcsolatos kérelmet nyújtott be az adatkezelőhöz, úgy az
adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de legfeljebb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül köteles
válaszolni és tájékoztatni az érintettet a kérelme tárgyában meghozott intézkedésekről. Szükség esetén ez a határidő
további két hónappal meghosszabbítható.
Ha az adatkezelő nem tesz intézkedéseket az érintett kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem
beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról,
hogy az érintett panaszt nyújthat be a felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.
5. Panasz benyújtása
Az érintettnek joga van panaszt benyújtani az adatvédelmi hatósághoz:
Név
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH)
Székhely
1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.
Postacím
1363 Budapest, Pf.9.
Email
ugyfelszolgalat@naih.hu
Telefon
+36 (1) 391-1400
Fax
+36 (1) 391-1410
Honlap
http://naih.hu
6. Bírósági jogorvoslat
A bírósági jogorvoslatra vonatkozó rendelkezéseket az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról
szóló 2011. évi CXII. törvény tartalmazza.
Az érintett az adatai védelme érdekében az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat, ha megítélése szerint az adatkezelő
megsértette a személyes adatok kezelésére vonatkozó előírásokat. A pert az érintett - választása szerint - a lakóhelye
vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszék előtt is megindíthatja. A perben fél lehet az is, akinek egyébként nincs
perbeli jogképessége. A perbe az adatvédelmi hatóság az érintett pernyertessége érdekében beavatkozhat.
Minden olyan személy, aki az általános adatvédelmi rendelet megsértésének eredményeként vagyoni vagy nem vagyoni
kárt szenvedett, az elszenvedett kárért az adatkezelőtől vagy az adatfeldolgozótól kártérítésre jogosult. Az adatkezelő,
illetve az adatfeldolgozó mentesül a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy a kárt előidéző eseményért őt semmilyen módon
nem terheli felelősség.
Mi a cookie?
A cookie-k kis méretű, betűket és számokat, központozást és egyéb, technikai karaktereket tartalmazó
fájlok, adatcsomagok, amelyek egyes weboldalak látogatásakor kerülnek tárolásra eszközén. Ezek
olyan, a weboldalak felhasználását segítő informatikai adatok, melyeket a webszerver küld a felhasználó
böngészőjének, a felhasználó eszközén tárolódnak, és a böngésző visszaküldi a szervernek minden az afe
irányított kérés alkalmával. Nem tartalmaznak futtatható állományokat, vírusokat, kémprogramokat és nem
férnek hozzá a felhasznámerevlemezének adataihoz sem. A weboldalak ezekben a sütikben tárolják az
ideiglenes, de számukra fontos információkat, a weboldalakon keresztül törtészolgáltatások nyújtására,
felhasználók ezzel összefüggő azonosítására, a böngészési élmény javítására, a felhasználók
érdeklődésének megfelelő, személyre szabott ajánlatok megjelenítésére, valamint weboldalak látogatottsági
adatainak elemzésére.
A cookie-k általában a következőket tartalmazzák: domain névet, amire érvényes, a tárolási időtartamot és a
tárolt értéket. Többek között a felhasználó eszközének és böngészőjének felismerését teszi lehetővé, így a
látogató igényeihez igazított tartalom megjelenését, illetve az alapvető böngészési funkciókat, - pl. összefüg
munkamenetek biztosítása - segítik elő. A felhasználó anonimitása mellett látogatottsági statisztikák
elkészítését is támogatják.
Ha Ön a cookie-k használatát a böngészőben eszközölt beállításokon keresztül letiltja, akkor a weboldalak
vagy bizonyos funkciói elérhetetlenné vagy használhatatlanná válnak mindaddig, amíg a cookie-k használatát
nem engedélyezi újra, azaz a blokkolást nem oldja fel. Bármikor lehetősége van a beállítások és ezáltal a
cookie-k használatának módosítására. Ön szintén a böngészőjében tudja megtekinteni és törölni azokat a
cookie-kat, amelyek korábban kerültek eltárolásra a számítógépén.
A legnépszerűbb böngészők süti beállításairól az alábbi linkeken tájékozódhat:
Google Chrome
Firefox
Microsoft Internet Explorer
Microsoft Edge
Safari
Exit mobile version