Skip to content
ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ
Foglalkoztatás
Munkaviszony létesítése és foglalkoztatás
Hatályos: 2023.03.16.
2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról, valamint Az
Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok
kezelése tekintetében történő delméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet
hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) előírásainak eleget téve, ezúton tájékoztatjuk az
Ön által megadott személyes adatok kezeléséről:
1. Az adatkeze
Az adatkezelő neve
Fogl Art Kft.
Az adatkezelő címe
8411 Veszprém-Kádárta, Tószeg utca 14.
Az adatkezelő elérhetőségei
e-mail
foglartkft@gmail.com
telefon
+36 20 460-1036
honlap
http://foglart.com/
Adatvédelmi tisztségviselő neve (ha van)
-
Adatvédelmi tisztségviselő elérhetőségei
-
2. A kezelt adatok
A kezelt adatok köre, az adatkezelés célja és jogalapja
Személyes adat
Az adatkezelés célja
Az adatkezelés
jogalapja
Az adatkezelés (tárolás)
időtartama
Név, születési név
Születési hely, születési idő
Adóazonosító jel
TAJ-szám
Személyi igazolvány száma
Anyja neve
Állandó lakcím, ideiglenes lakcím,
tartózkodás hely
Állampolgárság
FEOR-szám
Adókedvezményekre való
jogosultsággal kapcsolatos adatok (pl.
családi, első házas adókedvezmény
stb.)
Bankszámlaszám
Bruttó besorolási bér, egyéb bér- és
táppénz adatok
Egészségügyi adatok (pl.
szemvizsgálathoz kapcsolódó adatok)
Előző munkáltató neve, előző
munkaviszony időtartama
Foglalkozás-egészségügyi vizsgálat
dátuma, lejárta
Folyamatban lévő tanulmányok és
részletei
Iskolai végzettséggel kapcsolatos
adatok (intézmény, képesítés, oklevél
száma stb.)
Munkába állás napja, kilépés napja,
munkakör, foglalkoztatás típusa
Napi munkaidő
Nyelvtudás, nyelvvizsga adatok
Privát telefonszám
Foglalkoztatási pályázat esetén a
lyázathoz, illetve annak
ellenőrzéséhez kapcsolódó személyes
adatok
Munkaszerződés
megkötése,
foglalkoztatással
összefüggő
jogszabályi
előírásoknak való
megfelelés,
bejelentési
kötelezettségek
teljesítése
Hatósági
adatszolgáltatás
Szerződés
teljesítéséhez és
jogi kötelezettség
teljesítéséhez
szükséges - GDPR
6. cikk (1) bekezdés
b), c)
A nyugdíjazáshoz
kapcsolódó
dokumentumokhoz
kapcsolódó személyes
adatok esetében az
irányadó öregségi
nyugdíjkorhatár betöltését
követő 5 év.
A nyugdíjazáshoz nem
kapcsolódó
dokumentumok esetében,
a munkaviszony
megszűnését követő 10
év.
Az adatkezelés során történik-e profilalkotás?
Profilalkotás rövid, érthető leírása
---
Az adatkezelés során történik-e automatikus döntéshozatal?
Automatizmus rövid, érthető leírása
---
Amennyiben igen, az Érintettnek joga van manuális, emberi beavatkozást kérni.
A kezelt személyes adatok forrása:
Érintett
Iron building 78 Kft.-Munkaerő-közvetítő partnercég
Az adatok továbbításra kerülnek:
Kategória
Cégnév, székhely, tevékenység
Adatfeldolgozók (az
adatkezelési
műveletekhez
kapcsolódó
technikai
feladatokat végzők)
Centrum Audit-V Kft. 8200 Veszprém, Lóczy Lajos utca 14/A fsz/1 Könyvelő
Centrum Audit-V Kft. 8200 Veszprém, Lóczy Lajos utca 14/A fsz/1 Bérszámfejtő
Mesterházy Levente 8226 Alsóörs, Fő utca 10/1 Külső rendszergazda, informatikai szolgáltató
Vodafone Magyarország Távközlési Zrt. 1112 Budapest, Boldizsár utca 2. Távközlési
szolgáltató(k)
OTP Bank Nyrt. 1051 Budapest, Nádor utca 16. Bank(ok), pénzintézek(ek)
Microsoft Magyarország Kft., Microsoft Ireland Operations Ltd Mountain View, CA 94043, USA
Office, Windows irodai alkalmazások
NFSZ Veszprémi Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztály 8200 Veszprém, Mindszenty József
utca 3-5. Foglalkoztatási szolgálat pályázatos munkavállalók esetében
Címzettek
Fűzfő-Med Kft. 8184 Balatonfűzfő, Bugyogóforrás utca 20. Foglalkozás-egészségügyi orvos
Veisz-Viczkó Barbara 8132 Lepsény, Petőfi u. 5. Tűz-és munkavédelmi szolgáltató
Harmadik (EU-n kívüli) országba történő adattovábbítás történik:
Adatfeldolgozó neve, továbbítás helye, továbbítás garanciái, továbbítás oka
Microsoft Magyarország Kft., Microsoft Ireland Operations Ltd,USA,Szolgáltatói ÁSZF és Privacy
Policy,https://privacy.microsoft.com/hu-hu/privacystatement ,
https://www.microsoft.com/licensing/docs/view/Microsoft-Products-and-Services-Data-Protection-Addendum-
DPA,anyavállalat hozzáférése
Közös adatkezelés történik:
Válasz
Közös adatkezelő neve, székhelye
Nem
Nem releváns
Az adatokhoz való hozzáférés és az adatbiztonsági intézkedések:
Hozzáférés korlátozása
A személyes adatokhoz kizárólag az a munkatárs fér hozzá akinek a munkaköri
feladati ellátásához ehhez feltétlenül szükséges, továbbá az ügyvezető fér hozzá.
Adatbiztonsági intézkedés
Illetéktelen személy nem tud bejutni az irodába / telephelyre, zárt ajtók
Zárt dokumentumtárolás
Számítógépe(ke)n vírusírtó
A szerveren tárolt adatok rendszeres biztonsági mentése
Mobil eszközökön kódos vagy biometrikus védelem
A számítógépek jelszóval védettek
A monitorok elhelyezése biztosítja az illetéktelen személyek betekintése elleni
védelmet
Jelszóval védett wifi hálózat
Vendégek számára külön wifi hálózat
A hálózatot tűzfal védi
A jelszavak rendszeres időközönként történő megváltaztatása kötelező
Jogosultságkezelés
Munkavállalói titoktartási nyilatkozat aláírásra került
Kötelező a képernyő kikapcsolása, amikor a munkavállaló elhagyja a
munkaállomását
Az informatikai eszközök és adathordozók elvesztését, megrongálódását azonnal
jelenteni köteles a munkavállaló a felettese, vagy az arra kijelölt személy felé.
Kötelező a munkavégzés során éppen nem használatban lévő iratok zárt helyre
tétele.
3. Az Érintett jogai:
A jogalaphoz tartozó érintetti jogok és ezek magyarázata
Tájékoztatáshoz való jog - Az Érintett jogosult már az adatkezelés megkezdése előtt tájékozódni a személyes adatok
kezelésének módjáról
Helyesbítéshez való jog - Az Érintett jogosult személyes adatainak helyesbítésének kérésére, ha az adatkezelőnél
tárolt személyes adatok nem felelnek meg a valóságnak és ezt bizonyítani tudja
Hozzáféréshez való jog - Az Érintett jogosult kikérni az adatkezelőtől az a róla tárolt személyes adatokat
Adathordozhatósághoz való jog - Az Érintett jogosult kikérni digitális, táblázatos formában a róla tárolt személyes
adatokat
Automatikus döntéshozatal felülvizsgálatához való jog - Az Érintett jogosult minden olyan adatkezelési folyamat
manuális felülvizsgálatát kérni, ahol az adatkezelő az Érintetettre joghatással járó automata döntéshozatalt
alkalmazott.
4. Érintetti jogok gyakorlása
Amennyiben az érintett a 3. pontban leírt jogai gyakorlásával kapcsolatos kérelmet nyújtott be az adatkezelőhöz, úgy az
adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de legfeljebb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül köteles
válaszolni és tájékoztatni az érintettet a kérelme tárgyában meghozott intézkedésekről. Szükség esetén ez a határidő
további két hónappal meghosszabbítható.
Ha az adatkezelő nem tesz intézkedéseket az érintett kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem
beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról,
hogy az érintett panaszt nyújthat be a felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.
5. Panasz benyújtása
Az érintettnek joga van panaszt benyújtani az adatvédelmi hatósághoz:
Név
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH)
Székhely
1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.
Postacím
1363 Budapest, Pf.9.
Email
ugyfelszolgalat@naih.hu
Telefon
+36 (1) 391-1400
Fax
+36 (1) 391-1410
Honlap
http://naih.hu
6. Bírósági jogorvoslat
A bírósági jogorvoslatra vonatkozó rendelkezéseket az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról
szóló 2011. évi CXII. törvény tartalmazza.
Az érintett az adatai védelme érdekében az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat, ha megítélése szerint az adatkezelő
megsértette a személyes adatok kezelésére vonatkozó előírásokat. A pert az érintett - lasztása szerint - a lakóhelye
vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszék előtt is megindíthatja. A perben fél lehet az is, akinek egyébként nincs
perbeli jogképessége. A perbe az adatvédelmi hatóság az érintett pernyertessége érdekében beavatkozhat.
Minden olyan személy, aki az általános adatvédelmi rendelet megsértésének eredményeként vagyoni vagy nem vagyoni
kárt szenvedett, az elszenvedett kárért az adatkezelőtől vagy az adatfeldolgozótól kártérítésre jogosult. Az adatkezelő,
illetve az adatfeldolgozó mentesül a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy a kárt előidéző eseményért őt semmilyen módon
nem terheli felelősség.
ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ
Foglalkoztatás
Munkáltatói márkaépítés, fotók, bemutatkozás közzététele
Hatályos: 2023.03.16.
2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról, valamint Az
Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok
kezelése tekintetében törtévédelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet
hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) előírásainak eleget téve, ezúton tájékoztatjuk az
Ön által megadott személyes adatok kezeléséről:
1. Az adatkeze
Az adatkezelő neve
Fogl Art Kft.
Az adatkezelő címe
8411 Veszprém-Kádárta, Tószeg utca 14.
Az adatkezelő elérhetőségei
e-mail
foglartkft@gmail.com
telefon
+36 20 460-1036
honlap
http://foglart.com/
Adatvédelmi tisztségviselő neve (ha van)
-
Adatvédelmi tisztségviselő elérhetőségei
-
2. A kezelt adatok
A kezelt adatok köre, az adatkezelés célja és jogalapja
Személyes adat
Az adatkezelés célja
Az adatkezelés
jogalapja
Az adatkezelés (tárolás)
időtartama
Név
Beosztás
A munkáltatói arculat
és márka részeként a
munkavállaló
személyes adatainak
felhasználása,
közzététele a
weboldalon
A cég iránti
ügyfélbizalom
erősítése
Az érintett
hozzájárulása -
GDPR 6. cikk (1)
bekezdés a)
A hozzájárulás
visszavonásáig, de
legfeljebb a munkaviszony
megszűnéséig.
A hozzájárulás
megtagadása esetén a
munkavállaló adatai nem
kerülnek ki a weboldalra, a
hozzájárulás megtagadása
negatív
következményekkel nem
jár.
Az adatkezelés során történik-e profilalkotás?
Profilalkotás rövid, érthető leírása
---
Az adatkezelés során történik-e automatikus döntéshozatal?
Automatizmus rövid, érthető leírása
---
Amennyiben igen, az Érintettnek joga van manuális, emberi beavatkozást kérni.
A kezelt személyes adatok forrása:
Érintett
Az adatok továbbításra kerülnek:
Kategória
Cégnév, székhely, tevékenység
Adatfeldolgozók (az
adatkezelési
műveletekhez
kapcsolódó
technikai
feladatokat végzők)
Mesterházy Levente 8226 Alsóörs, Fő utca 10/1 Külső rendszergazda, informatikai szolgáltató
Websupport Magyarország Kft. 1132 Budapest Victor Hugo u. 18-22. Weboldal
tárhelyszolgáltató
Címzettek
Harmadik (EU-n kívüli) országba történő adattovábbítás történik:
Adatfeldolgozó neve, továbbítás helye, továbbítás garanciái, továbbítás oka
Közös adatkezelés történik:
Válasz
Közös adatkezelő neve, székhelye
Nem
Nem releváns
Az adatokhoz való hozzáférés és az adatbiztonsági intézkedések:
Hozzáférés korlátozása
A személyes adatokhoz kizárólag az a munkatárs fér hozzá akinek a munkaköri
feladati ellátásához ehhez feltétlenül szükséges, továbbá az ügyvezető fér hozzá.
A weboldalon közzétett adatok nyilvános adatok, bárki által hozzáférhetőek.
Adatbiztonsági intézkedés
Számítógépe(ke)n vírusírtó
A szerveren tárolt adatok rendszeres biztonsági mentése
Jelszóval védett wifi hálózat
Vendégek számára külön wifi hálózat
A hálózatot tűzfal védi
3. Az Érintett jogai:
A jogalaphoz tartozó érintetti jogok és ezek magyarázata
Tájékoztatáshoz való jog - Az Érintett jogosult már az adatkezelés megkezdése előtt tájékozódni a személyes adatok
kezelésének módjáról
Helyesbítéshez való jog - Az Érintett jogosult személyes adatainak helyesbítésének kérésére, ha az adatkezelőnél
tárolt személyes adatok nem felelnek meg a valóságnak és ezt bizonyítani tudja
Hozzáféréshez való jog - Az Érintett jogosult kikérni az adatkezelőtől az a róla tárolt személyes adatokat
Törléshez, elfeledtetéshez való jog - Az Érintett jogosult kérni az adatainak végleges törlését, kivéve, ha az
adatkezelés szerződés teljesítése, jogi kötelezettség teljesítése vagy közhatalmi jogosítvány alapján történik
Hozzájárulás visszavonása - Amennyiben az adatkezelés hozzájárulás alapján történik, az Érintett bármikor
visszavonhatja a korábban megadott hozzájárulását. A visszavonási kérelem elfogadása jelentheti az adatok törlését
is, de amennyiben más jogalap is támogatja az adatkezelést, az adatkezelés csak az adott adatkezelési cél
vonatkozásában szűnik meg
Korlátozáshoz való jog - Amennyiben az Érintett nem tartja jogosultnak az adatkezelőt személyes adatai kezelésére,
az esetben kérheti az adatkezelési folyamatok felfüggesztését a kivizsgálás időtartama alatt
Adathordozhatósághoz való jog - Az Érintett jogosult kikérni digitális, táblázatos formában a róla tárolt személyes
adatokat
Automatikus döntéshozatal felülvizsgálatához való jog - Az Érintett jogosult minden olyan adatkezelési folyamat
manuális felülvizsgálatát kérni, ahol az adatkezelő az Érintetettre joghatással járó automata döntéshozatalt
alkalmazott
4. Érintetti jogok gyakorlása
Amennyiben az érintett a 3. pontban leírt jogai gyakorlásával kapcsolatos kérelmet nyújtott be az adatkezelőhöz, úgy az
adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de legfeljebb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül köteles
válaszolni és tájékoztatni az érintettet a kérelme tárgyában meghozott intézkedésekről. Szükség esetén ez a határidő
további két hónappal meghosszabbítható.
Ha az adatkezelő nem tesz intézkedéseket az érintett kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem
beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról,
hogy az érintett panaszt nyújthat be a felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.
5. Panasz benyújtása
Az érintettnek joga van panaszt benyújtani az adatvédelmi hatósághoz:
Név
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH)
Székhely
1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.
Postacím
1363 Budapest, Pf.9.
Email
ugyfelszolgalat@naih.hu
Telefon
+36 (1) 391-1400
Fax
+36 (1) 391-1410
Honlap
http://naih.hu
6. Bírósági jogorvoslat
A bírósági jogorvoslatra vonatkozó rendelkezéseket az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról
szóló 2011. évi CXII. törvény tartalmazza.
Az érintett az adatai védelme érdekében az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat, ha megítélése szerint az adatkezelő
megsértette a személyes adatok kezelésére vonatkozó előírásokat. A pert az érintett - választása szerint - a lakóhelye
vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszék előtt is megindíthatja. A perben fél lehet az is, akinek egyébként nincs
perbeli jogképessége. A perbe az adatvédelmi hatóság az érintett pernyertessége érdekében beavatkozhat.
Minden olyan személy, aki az általános adatvédelmi rendelet megsértésének eredményeként vagyoni vagy nem vagyoni
kárt szenvedett, az elszenvedett kárért az adatkezelőtől vagy az adatfeldolgozótól kártérítésre jogosult. Az adatkezelő,
illetve az adatfeldolgozó mentesül a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy a kárt előidéző eseményért őt semmilyen módon
nem terheli felelősség.
ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ
Foglalkoztatás
Munkaviszony megszűnése utáni kötelező adatkezelés
Hatályos: 2023.03.16.
2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról, valamint Az
Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok
kezelése tekintetében törtévédelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet
hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) előírásainak eleget téve, ezúton tájékoztatjuk az
Ön által megadott személyes adatok kezeléséről:
1. Az adatkeze
Az adatkezelő neve
Fogl Art Kft.
Az adatkezelő címe
8411 Veszprém-Kádárta, Tószeg utca 14.
Az adatkezelő elérhetőségei
e-mail
foglartkft@gmail.com
telefon
+36 20 460-1036
honlap
http://foglart.com/
Adatvédelmi tisztségviselő neve (ha van)
-
Adatvédelmi tisztségviselő elérhetőségei
-
2. A kezelt adatok
A kezelt adatok köre, az adatkezelés célja és jogalapja
Személyes adat
Az adatkezelés célja
Az adatkezelés
jogalapja
Az adatkezelés (tárolás)
időtartama
Név, születési név
Születési hely, születési idő
Adóazonosító jel
TAJ-szám
Személyi igazolvány száma
Anyja neve
Állandó lakcím, ideiglenes lakcím,
tartózkodás hely
Állampolgárság
FEOR-szám
Adókedvezményekre való
jogosultsággal kapcsolatos adatok (pl.
családi, első házas adókedvezmény
stb.)
Bér- és táppénz adatok
Egészségügyi adatok (pl.
szemvizsgálathoz kapcsolódó adatok)
Foglalkozás-egészségügyi vizsgálat
dátuma, lejárta
Iskolai végzettséggel kapcsolatos
adatok (intézmény, képesítés, oklevél
száma stb.)
Munkába állás napja, kilépés napja,
munkakör, foglalkoztatás típusa
Nyelvtudás, nyelvvizsga adatok
Foglalkoztatási pályázat esetén a
pályázathoz, illetve annak
ellenőrzéséhez kapcsolódó személyes
adatok
A munkaviszony
megszűnésének
igazolásához
kapcsolódó, a
vonatkozó
jogszabályok
előírásainak való
megfelelés
Jogi kötelezettség
teljesítéséhez
szükséges - GDPR
6. cikk (1) bekezdés
c)
A nyugdíjazáshoz
kapcsolódó
dokumentumokhoz
kapcsolódó személyes
adatok esetében az
irányadó öregségi
nyugdíjkorhatár betöltését
követő 5 év.
A nyugdíjazáshoz nem
kapcsolódó
dokumentumok esetében,
a munkaviszony
megszűnését követő 10
év.
Az adatkezelés során történik-e profilalkotás?
Profilalkotás rövid, érthető leírása
---
Az adatkezelés során történik-e automatikus döntéshozatal?
Automatizmus rövid, érthető leírása
---
Amennyiben igen, az Érintettnek joga van manuális, emberi beavatkozást kérni.
A kezelt személyes adatok forrása:
Érintett
Az adatok továbbításra kerülnek:
Kategória
Cégnév, székhely, tevékenység
Adatfeldolgozók (az
adatkezelési
műveletekhez
kapcsolódó
technikai
feladatokat végzők)
Centrum Audit-V Kft. 8200 Veszprém, Lóczy Lajos utca 14/A fsz/1 Könyvelő
Centrum Audit-V Kft. 8200 Veszprém, Lóczy Lajos utca 14/A fsz/1 Bérszámfejtő
Mesterházy Levente 8226 Alsóörs, Fő utca 10/1 Külső rendszergazda, informatikai szolgáltató
Microsoft Magyarország Kft., Microsoft Ireland Operations Ltd Mountain View, CA 94043, USA
Office, Windows irodai alkalmazások
NFSZ Veszprémi Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztály 8200 Veszprém, Mindszenty József
utca 3-5. Foglalkoztatási szolgálat pályázatos munkavállalók esetében
Címzettek
Harmadik (EU-n kívüli) országba történő adattovábbítás történik:
Adatfeldolgozó neve, továbbítás helye, továbbítás garanciái, továbbítás oka
Microsoft Magyarország Kft., Microsoft Ireland Operations Ltd,USA,Szolgáltatói ÁSZF és Privacy
Policy,https://privacy.microsoft.com/hu-hu/privacystatement ,
https://www.microsoft.com/licensing/docs/view/Microsoft-Products-and-Services-Data-Protection-Addendum-
DPA,anyavállalat
Közös adatkezelés történik:
Válasz
Közös adatkezelő neve, székhelye
Nem
Nem releváns
Az adatokhoz való hozzáférés és az adatbiztonsági intézkedések:
Hozzáférés korlátozása
A személyes adatokhoz kizárólag az a munkatárs fér hozzá akinek a munkaköri
feladati ellátásához ehhez feltétlenül szükséges, továbbá az ügyvezető fér hozzá.
Adatbiztonsági intézkedés
Illetéktelen személy nem tud bejutni az irodába / telephelyre, zárt ajtók
Kulcskezelés - jogkezelés
Számítógépe(ke)n vírusírtó
A szerveren tárolt adatok rendszeres biztonsági mentése
A számítógépek jelszóval védettek
A monitorok elhelyezése biztosítja az illetéktelen személyek betekintése elleni
védelmet
Jelszóval védett wifi hálózat
Vendégek számára külön wifi hálózat
A hálózatot tűzfal védi
A jelszavak rendszeres időközönként történő megváltaztatása kötelező
Jogosultságkezelés
Kötelező a képernyő kikapcsolása, amikor a munkavállaló elhagyja a
munkaállomását
Az informatikai eszközök és adathordozók elvesztését, megrongálódását azonnal
jelenteni köteles a munkavállaló a felettese, vagy az arra kijelölt személy felé.
Kötelező a munkavégzés során éppen nem használatban lévő iratok zárt helyre
tétele.
3. Az Érintett jogai:
A jogalaphoz tartozó érintetti jogok és ezek magyarázata
Tájékoztatáshoz való jog - Az Érintett jogosult már az adatkezelés megkezdése előtt tájékozódni a személyes adatok
kezelésének módjáról
Helyesbítéshez való jog - Az Érintett jogosult személyes adatainak helyesbítésének kérésére, ha az adatkezelőnél
tárolt személyes adatok nem felelnek meg a valóságnak és ezt bizonyítani tudja
Hozzáféréshez való jog - Az Érintett jogosult kikérni az adatkezelőtől az a róla tárolt személyes adatokat
Adathordozhatósághoz való jog - Az Érintett jogosult kikérni digitális, táblázatos formában a róla tárolt személyes
adatokat
Automatikus döntéshozatal felülvizsgálatához való jog - Az Érintett jogosult minden olyan adatkezelési folyamat
manuális felülvizsgálatát kérni, ahol az adatkezelő az Érintetettre joghatással járó automata döntéshozatalt
alkalmazott.
4. Érintetti jogok gyakorlása
Amennyiben az érintett a 3. pontban leírt jogai gyakorlásával kapcsolatos kérelmet nyújtott be az adatkezelőhöz, úgy az
adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de legfeljebb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül köteles
válaszolni és tájékoztatni az érintettet a kérelme tárgyában meghozott intézkedésekről. Szükség esetén ez a határidő
további két hónappal meghosszabbítható.
Ha az adatkezelő nem tesz intézkedéseket az érintett kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem
beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról,
hogy az érintett panaszt nyújthat be a felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.
5. Panasz benyújtása
Az érintettnek joga van panaszt benyújtani az adatvédelmi hatósághoz:
Név
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH)
Székhely
1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.
Postacím
1363 Budapest, Pf.9.
Email
ugyfelszolgalat@naih.hu
Telefon
+36 (1) 391-1400
Fax
+36 (1) 391-1410
Honlap
http://naih.hu
6. Bírósági jogorvoslat
A bírósági jogorvoslatra vonatkozó rendelkezéseket az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról
szóló 2011. évi CXII. törvény tartalmazza.
Az érintett az adatai védelme érdekében az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat, ha megítélése szerint az adatkezelő
megsértette a személyes adatok kezelésére vonatkozó előírásokat. A pert az érintett - lasztása szerint - a lakóhelye
vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszék előtt is megindíthatja. A perben fél lehet az is, akinek egyébként nincs
perbeli jogképessége. A perbe az adatvédelmi hatóság az érintett pernyertessége érdekében beavatkozhat.
Minden olyan személy, aki az általános adatvédelmi rendelet megsértésének eredményeként vagyoni vagy nem vagyoni
kárt szenvedett, az elszenvedett kárért az adatkezelőtől vagy az adatfeldolgozótól kártérítésre jogosult. Az adatkezelő,
illetve az adatfeldolgozó mentesül a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy a kárt előidéző eseményért őt semmilyen módon
nem terheli felelősség.
ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ
Toborzás
Állásra jelentkezők fogadása, állásinterjú és kiválasztási folyamat
Hatályos: 2023.03.16.
2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról, valamint Az
Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok
kezelése tekintetében törtévédelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet
hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) előírásainak eleget téve, ezúton tájékoztatjuk az
Ön által megadott személyes adatok kezeléséről:
1. Az adatkeze
Az adatkezelő neve
Fogl Art Kft.
Az adatkezelő címe
8411 Veszprém-Kádárta, Tószeg utca 14.
Az adatkezelő elérhetőségei
e-mail
foglartkft@gmail.com
telefon
+36 20 460-1036
honlap
http://foglart.com/
Adatvédelmi tisztségviselő neve (ha van)
-
Adatvédelmi tisztségviselő elérhetőségei
-
2. A kezelt adatok
A kezelt adatok köre, az adatkezelés célja és jogalapja
Személyes adat
Az adatkezelés célja
Az adatkezelés
jogalapja
Az adatkezelés (tárolás)
időtartama
Név
Telefonszán
E-mail cím
Önéletrajzban megadott egyéb
személyes adatok és fénykép
Állásinterjún esetlegesen készült
feljegyzések tartalma